Algemeen

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Camera Concept BV in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Camera Concept BV voor welke doeleinden gebruikt en wat Camera Concept BV doet om uw privacy te beschermen. Camera Concept BV adviseert u voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen.
Daarnaast is op de website de volgende disclaimer van toepassing. Camera Concept BV adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de website kennis te nemen.

 

Privacy

Camera Concept BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Camera Concept BV verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Camera Concept BV worden verstrekt via de website van Camera Concept BV of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel.
Indien u gebruik maakt van het stellen van vragen of opmerkingen, het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Camera Concept BV verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de website aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de diensten die via de website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Camerac Concept BV, al dan niet via de website, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Camera Concept BV uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.
Camera Concept BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

 

Cookies

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan de browser van de bezoeker van de website kan worden aangeboden terwijl de bezoeker op de website is.
Camera Concept BV maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan deze website te gebruiken. Camera Concept BV gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.
Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Camera Concept BV kunt u de browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de website.

 

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Camera Concept BV kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere (externe) websites. Camera Concept BV is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid op dergelijke websites. U dient zich hiervan bewust te zijn als u deze website verlaat en u op de hoogte te stellen van het privacy beleid van iedere website die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens verzameld op deze website.

 

Geldigheid van Nederlandse privacy statement

Van deze privacy statement in de Nederlandse tekst is een Engelse vertaling opgesteld ten behoeve van anderstalige bezoekers van de website. De Nederlandse tekst blijft evenwel het origineel. Indien bepalingen in de Engelse tekst tegenstrijdig zijn met de Nederlandse tekst dan wel dubbelzinnig zijn, zullen de grammaticale uitleg en bedoeling van de bepalingen in de Nederlandse tekst prevaleren.

 

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.